Training & Placement Committee

The Training and Placement Committee 2016-17   of St. Thomas College, Bhilai is constituted as under:

Training and Placement Committee

  1. Dr. Susan R. Abraham – Convenor
  2. Dr. Sapna Sharma – Co-convenor
  3. Mrs. V. Shanti
  4. Mr. Kailash Narayan Verma
  5. Dr. BhuvanaVenkatraman
  6. Dr. Sheeja Thomas
  7. Mrs. Seril Saji
  8. Mrs. Sunita Kshatriya
  9.  Mr. Sandeep Bhawnani
  10.  Mr. Mahendra Kumar Ikhar